26. 3. 2019

Organizace kurzů a podmínky

Organizace kurzů a obchodní podmínky

Obchodní podmínky při sjednání jazykové výuky u nás

 

Skupinové jazykové kurzy pro veřejnost

 • Účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce je pro řádné přihlášení do kurzu povinen vyplnit své osobní údaje (nebo osobní údaje účastníka kurzu v případě zákonného zástupce) na přihlášce (v kontaktním formuláři) a uhradit cenu kurzu (dále jen kurzovné) v plné výši.
 • Kurzovné je po vyplnění přihlášky potřeba zaplatit do 7 kalendářních dnů ve stanovené výši, nejpozději však tři pracovní dny před začátkem kurzu, pokud není dohodnuto jinak. Podmínkou pro zařazení do studia je uhrazení celkového kurzovného, pokud není dohodnuto jinak.
 • Objednatel se zavazuje zaplatit kurzovné převodem na účet JŠ „Jazyky hravě a efektivně, Mgr. Radka Martínková Müllerová“ (dále jen „JŠ“) vedený u Fio Bank 2601351008/2010.
 • Platbu je objednatel povinen označit svým jménem do kolonky „zpráva pro příjemce“. (Nejdříve mě prosím kontaktujte, vyplňte kontaktní formulář)
 • Cena kurzovného je stanovena dle platného ceníku, který zasíláme na vyžádání spolu s cenovou kalkulací, je-li vyžadována. V ceně kurzovného není učebnice, je však možné si učebnici prostřednictvím JŠ objednat od dodavatele a zakoupit.
 • Kurzy budou probíhat v prostorách JŠ „Jazyky hravě a efektivně, Mgr. Radka Martínková Müllerová“ na ulici Pavelčákova 5/13 v Olomouci.

 

Organizace výuky, storno poplatky

 • Délka jednotky u skupinových kurzů je 90 min. Výuka probíhá v pracovních dnech mimo státních svátků a prázdnin podle vyhlášky MŠMT. Účastník kurzu nemá nárok na snížení kurzovného, pokud připadne den výuky na státní svátek nebo prázdniny dle vyhlášky MŠMT.
 • Minimální počet účastníků skupinových kurzů ve studijní skupině je 3, maximální 6. Pokud se takový počet účastníků do kurzu nepřihlásí, dodavatel si vyhrazuje právo kurz zrušit, popřípadě sloučit s kurzem stejné úrovně v jiném termínu za dodržení všech ostatních podmínek. V případě, že kurz bude zrušen dodavatelem z důvodu nízkého počtu účastníků kurzu, má účastník kurzu nárok na vrácení celé částky zaplaceného kurzovného. Nebo si kurzovné vybrat například v individuálním kurzu. V případě, že účastníci kurzu budou mít zájem o kurz i v případě, že studijní skupina bude menší než 3 účastníci, je možné se s dodavatelem individuálně dohodnout na úpravě podmínek (zejména cena a rozsah kurzu) a kurz otevřít.
 • Účastní popřípadě objednatel kurzu má právo v prvních dvou týdnech výuky písemně dodavateli oznámit, že přestává navštěvovat kurz. Je však povinen uhradit dodavateli částku ve výši 50% kurzovného, podle typu kurzu, na úhradu nákladů s kurzem spojených. V tomto případě účastníku/objednateli kurzu vzniká nárok na vrácení poměrné části kurzovného, od které si dodavatel služby odečte částku uvedenou výše. Toto ustanovení neplatí v případě, že účastník kurzu využije akční cenu nebo nějaký typ slevy dle marketingových aktivit JŠ. To znamená, že v tomto případě platí, že účastník kurzu i dodavatel jsou povinni dodržet původní smluvené podmínky platné při odeslání závazné přihlášky (vyplněním kontaktního formuláře a potvrzení konkrétní nabídky kurzu).
 • V případě, že účastník kurzu přestane navštěvovat kurz po uplynutí prvních dvou týdnů výuky, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného. Účastník kurzu může místo sebe zapsat do kurzu náhradníka.
 • Pokud objednatel/účastník kurzu po řádném přihlášení do kurzu (vyplnění přihlášky a zaplacení kurzovného) písemně zruší svoji přihlášku před začátkem kurzu, je povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, kterou je dodavatel oprávněn odečíst od již zaplaceného kurzovného.
 • Účastník kurzu se zapisuje do úrovně dle vlastního uvážení, případně na doporučení dodavatele. V průběhu konání kurzu je možné po dohodě s dodavatelem změnit úroveň kurzu.
 • JŠ nezodpovídá za jakoukoli škodu, ztrátu věcí či zranění, které utrpí v prostorech jazykové školy.

Individuální jazykové kurzy a TANDEMy

 • Veškeré podmínky, postupy a další informace uvedené v těchto Všeobecných podmínkách se vztahují na individuální jazykové kurzy a tzv. TANDEMy. Jazyková škola „Jazyky hravě a efektivně, Mgr. Radka Martínková Müllerová“ včetně svých zaměstnanců na hlavní či vedlejší pracovní poměr (dále Dodavatel), stejně jako její zákazníci (dále Objednatel) jsou povinni se těmito podmínkami řídit.
 • Dodavatel se zavazuje považovat veškeré dokumenty a informace poskytnuté objednatelem v souvislosti se zakázkou za přísně důvěrné a tyto informace neposkytne žádné neoprávněné osobě. Objednatel dostane k podpisu souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR.
 • Objednatel má právo na bezplatné a nezávazné vypracování finanční kalkulace a časového rozvrhu výuky.
 • Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká doručením písemného potvrzení objednávky objednatele dodavateli, a to i formou elektronické pošty a formou elektronických objednávkových formulářů (dále jen „Objednávka“) a jejím zpětným potvrzením ze strany dodavatele. Objednávka individuální výuky je závazná a objednatel je povinen hodiny výuky v objednaném rozsahu uhradit.
 • Objednatel se zavazuje zaplatit kurzovné převodem na účet JŠ „Jazyky hravě a efektivně, Mgr. Radka Martínková Müllerová“ vedený u Fio Bank 260135100/2010. Objednatel tak učiní dle pokynů dodavatele popřípadě na základě vystavené faktury.
 • Platbu je účastník povinen označit svým jménem do kolonky „zpráva pro příjemce“.
 • Kurzovné je po vyplnění přihlášky potřeba zaplatit do 7 kalendářních dnů ve stanovené výši, nejpozději však tři pracovní dny před začátkem kurzu, pokud není dohodnuto jinak.
 • Předplatné kurzovného – docházkový list (dále jen „DL“) – po zaplacení částky je účastníkovi zaveden kredit do informačního systému MyCat, který odpovídá počtu zakoupených hodin. U DL je objednatel/účastník oprávněn zrušit plánovanou hodinu výuky vždy nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem výuky. V případě zrušení výuky objednatelem/účastníkem méně než 24 hodin předem se plánovaná výuka považuje za odučenou, a objednatel je povinen ji uhradit. Soboty, neděle a státní svátky nejsou započítávány do lhůty 24 hodin, pokud se kurzy výjimečně nekonají v těchto dnech. Objednatel je oprávněn takto zrušit maximálně 20% plánované měsíční výuky, pokud není s dodavatelem domluveno jinak.
 • Předplacené kurzovné je podle počtu zakoupených hodin. Časové vymezení je o 40% delší, než kolik je třeba k nepřerušenému vyčerpání (např. při zakoupení 10 lekcí s frekvencí jedna lekce za týden, má objednatel 14 týdnů na jejich vyčerpání). Uplynutím uvedené lhůty platnost předplacené výuky končí a povinnost dodavatele poskytnout objednateli výuku jazyků předplacenou předmětnou předplaceného kurzovného zaniká, přičemž nevyčerpaná část kurzovného se nevracíDo oněch 40% se nepočítají státní svátky, školní prázdniny a rušení kvůli nemoci lektora/zavření jazykové školy.
 • Minimální objednávka je 5 lekcí a cena za jednotku je vyšší než při platbě za 10 jednotek
 • Jednotka je dle domluvy s objednatelem 45, 60 nebo 90 minut.
 • Hodina na zkoušku – pro naše nové klienty nabízíme první vybranou jednotku za 50% ceny. Sazba je počítána z plné ceny bez odečtení jakékoli slevy (student, předplacených 10 jednotek atd.) Částku je nutné uhradit předem a je nevratná, pokud se objednatel/účastník na hodinu nedostaví.
 • Učební materiály – lektor má veškeré učební materiály k dispozici. Objednatel si je může zakoupit u dodavatele.
 • Objednatel/účastník se zavazuje řešit veškeré i sporné záležitosti s dodavatelem, nikoliv s jeho lektorem.
 • Při neúčasti na kurzu, jeho zrušení nebo přerušení z důvodů na straně objednatele a v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami, se kurzovné nevrací.
 • Účastník/objednatel kurzu je povinen uhradit na vlastní náklady každé poškození majetku dodavatele nebo pronajatých prostor.
 • Dodavatel je oprávněn jazykový kurz nebo plánovanou výuku z organizačních, příp. jiných důvodů, bez dalšího zrušit s tím, že v takovém případě bude kurzovné nebo jeho poměrná část odpovídající zrušené části kurzu nebo výuky objednateli vrácena.
 • Dodavatel jako pořadatel jazykového kurzu neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění, které účastník kurzu utrpí v jeho prostorách.
 • Výuka v závislosti na dohodě, probíhá v prostorách dodavatele, v prostorách jeho poboček, v učebnách, které jsou na výuku uzpůsobené, nebo v prostorách objednatele, je-li dohodnuto předem.
 • Výuka je zahájena v co nejkratším čase od přijetí objednávky dodavatelem. O přesném termínu zahájení vždy včas dodavatel objednatele informuje.
 • Lektor je povinen každou jednotlivou vyučovací hodinou evidovat v informačním systému MyCat a potvrzení odesílat objednateli/účastníkovi e-mailem.
 • Objednatel/účastník je povinen uhradit kurzovné v plné výši za všechny objednané hodiny výuky dle platného ceníku nejpozději do třech pracovních dní před plánovaným zahájením kurzu. V případě prodlení objednatele se zaplacením kurzovného není dodavatel povinen zahájit a provádět výuku. V případě prodlení objednatele se zaplacením kurzovného je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 • Zruší-li objednatel sjednaný kurz v době 5 a více pracovních dní před dnem sjednaného začátku první hodiny výuky, zavazuje se objednatel uhradit dodavateli storno poplatek ve výši 1000,- Kč. Zruší-li Objednatel výuku v době kratší než 5 pracovních dní před sjednaným začátkem první hodiny výuky je Dodavatel oprávněn účtovat storno poplatek 100% z ceny kurzu.
 • Objednatel se zavazuje, že nebude v průběhu účinnosti této přihlášky a po dobu jednoho roku od ukončení její platnosti bez souhlasu a vědomí jazykové školy „Jazyky hravě a efektivně, Mgr Radka Martínková Müllerová“ nijak spolupracovat s lektorem, který vyučoval daný kurz. Poruší-li objednatel závazek uvedený v předchozí větě, zavazuje se zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč a náhradu vzniklé škody, která jeho jednáním vznikne dodavateli a to za každé jednotlivé porušení svého závazku.

Firemní jazykové kurzy

 • Firemní kurzy budeme vždy sjednávat jednotlivě a konkrétně. Dodávání služeb bude prováděno na základě vypracované rámcové smlouvy, v níž budou veškeré organizační a platební náležitosti.